ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών ιστότοπος (website) είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα ενοικίασης προϊόντων μέσω του διαδικτύου (εφεξής «Κατάστημα») της ατομικής επιχείρησης με διακριτικό τίτλο “BEMYBAG” ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΦΜ: 107086731, ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ: ΤΥΡΝΑΒΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14565, ΤΗΛ 2108004130, (εφεξής «Εταιρεία»). Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του Kαταστήματος. Περαιτέρω, κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του Καταστήματος διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν καθώς και όσους, κατά περίπτωση συμφωνηθούν μεταξύ των μερών. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. Με την επιφύλαξη της αρχής της τήρησης καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών καθώς και, εν γένει, των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες, ιδίως αυτών που συνάπτονται από απόσταση (όπου εφαρμόζονται), κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.
Σε αυτούς τους Όρους:
Σύμβαση – σημαίνει οποιαδήποτε σύμβαση για την μίσθωση αγαθών ή/και την παροχή υπηρεσιών ανάμεσα στην εταιρεία μας και εσάς στην οποία ενσωματώνονται οι παρόντες Όροι.
Προϋποθέσεις – σημαίνει τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις ενοικίασης που παρατίθενται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών όρων και προϋποθέσεων που επιβεβαιώνονται γραπτώς από εμάς.
Αγαθά – σημαίνει τα αγαθά, τα είδη, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που θα παρέχουμε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, κατόπιν παραγγελίας που γίνεται αποδεκτή.
Μίσθωση – σημαίνει ενοικίαση αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών
Εμείς – σημαίνει η εταιρεία μας, και το «εμείς» και το «δικό μας» θα ερμηνεύονται ανάλογα.
Εσείς – σημαίνει το πρόσωπο που κάνει μια παραγγελία για τα αγαθά και συνάπτει τη σύμβαση με το “εμάς” και το “δικό σας” θα ερμηνεύεται ανάλογα.
«Εργάσιμες ημέρες» σημαίνει Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. έως 5 μ.μ. και εξαιρούνται οι τραπεζικές και οι επίσημες αργίες.

2. ΣΥΜΒΑΣΗ

Για τη σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία αναφορικά αποκλειστικά με την ενοικίαση γυναικείων τσαντών πολυτελείας, μέσω του Καταστήματος, απαιτείται η εγγραφή στο Κατάστημα (με τη χρήση «ονόματος χρήστη» και «κωδικού πρόσβασης»). Κατά τη διαδικασία αγοράς θα ζητηθεί από το χρήστη να κάνει login (αν είναι ήδη εγγεγραμμένος) ή να πραγματοποιήσει εγγραφή. Ο χρήστης θα δηλώσει ένα password, και, έτσι, τα στοιχεία του θα αποθηκευτούν για μελλοντικές συναλλαγές.

Για την εγγραφή απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές σύμφωνα και με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παράγραφο του παρόντος που αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα.

Για την ενοικίαση κάθε τσάντας απαιτείται να καταβληθεί από τον Χρήστη ποσό εγγύησης ποσό 100 ΕΥΡΩ, επιπλέον του ποσού ενοικίασης, το οποίο δεσμεύεται μέσω της κάρτας χρεωστικής ή πιστωτικής που χρησιμοποιεί για τη συναλλαγή. Το ποσό αυτό θα αποδεσμεύεται άμεσα με τη λήξη της ενοικίασης και την επιστροφή της τσάντας στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε. Σε περίπτωση που η πληρωμή λαμβάνει χώρα με τραπεζική κατάθεση, τότε καταβάλλεται με το έμβασμα του ποσού της μίσθωσης και επιστρέφεται με την παραλαβή της τσάντας από την εταιρεία, στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε.

Οι παραγγελίες γίνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας που υπάρχει στο Κατάστημα. H σύμβαση ολοκληρώνεται κατά τη στιγμή που ο χρήστης λαμβάνει ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Έχει Αποσταλεί». Οι λοιπές ενημερώσεις για την κατάσταση της παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο χρήστης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του αγαθού ο χρήστης θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση.

Πριν την αποστολή της παραγγελίας ο χρήστης, πέραν της γνώσεως των όρων του παρόντος, λαμβάνει γνώση και των εξής στοιχείων:
α. Ότι αντισυμβαλλόμενος του χρήστη είναι η Εταιρεία, τα πλήρη στοιχεία της οποίας αναφέρονται στο παρόν,

β. Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που παραγγέλλονται,

γ. Τη συνολική τιμή της ενοικίασης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και κάθε άλλου τέλους καθώς και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη,

δ. Τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα,

ε. Ότι ο χρήστης δύναται να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο του με οποιοδήποτε τρόπο και ιδίως τηλεφωνικά στον αριθμό 2106126200 ή με e-mail στη διεύθυνση bemybaggreece@gmail.com και ότι η Εταιρεία, αφού εξετάσει το παράπονο θα επικοινωνήσει με τον χρήστη το συντομότερο,

στ. ότι με δεδομένο την χρήση του διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, δεν υφίσταται καμία χρέωση του χρήστη εκ μέρους της Εταιρείας για τη χρήση του Καταστήματος,

ζ. Ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος που αναφέρονται κατωτέρω,

η. Ότι η Εταιρεία υπέχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα,

θ. Ότι η Εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα τον Κώδικα Δεοντολογίας της «Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση και Ηλεκτρονικού Εμπορίου» (ΕΠΑΜ) -αντίγραφο του οποίου μπορείτε να λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.enepam.gr/ – στην οποία ο χρήστης μπορεί επίσης να απευθυνθεί για οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα επανόρθωσης.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο Κατάστημα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative DisputeResolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ). Για να κάνετε χρήση πατήστε εδώ.

3. ΤΑ ΑΓΑΘΑ

Όλα τα αγαθά που προσφέρονται στον ιστότοπό μας είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα, σε άριστη κατάσταση. Τυχόν σημάδια φθοράς σε vintage προϊόντα περιγράφονται και φωτογραφίζονται στη σχετική λίστα προϊόντων στην Ιστοσελίδα.
Όλα τα προϊόντα μας είναι 100% γνήσια και πιστοποιημένα από εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας.
Όλες οι αποσκευές μας φέρουν σήμανση και ελέγχονται για τη γνησιότητά τους κάθε φορά που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.
Με τη χρήση φωτογραφίας και βίντεο, θα καταγράφουμε την κατάσταση των αγαθών κάθε φορά που αποστέλλονται και παραλαμβάνονται πίσω από την εταιρεία μας. Αυτό θα διατηρηθεί στα αρχεία μας και θα χρησιμοποιηθεί ως σύγκριση της κατάστασης και θα διατηρηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο.

4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παραγγελία σας αντιπροσωπεύει μια προσφορά ενοικίασης των Αγαθών που γίνεται αποδεκτή από εμάς όταν σας εκδώσουμε γραπτή αποδοχή της παραγγελίας. Η αποδοχή της παραγγελίας σας υπόκειται στην προϋπόθεση ότι τα αγαθά προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση ή εκ νέου μίσθωση. Κάνοντας μια παραγγελία εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και με σειρά προτεραιότητας καθώς δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κράτηση για τα προϊόντα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να δεχτούμε μια παραγγελία.
Εάν πιστεύουμε εύλογα ότι σκοπεύετε να μεταπωλήσετε/ενοικιάσετε τα Αγαθά (είτε ηλεκτρονικά είτε με άλλο τρόπο), διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παραγγελία σας.
Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ακρίβειας των λεπτομερειών οποιασδήποτε παραγγελίας που υποβάλατε και για την παροχή οποιασδήποτε απαραίτητης πληροφορίας σχετικά με τα αγαθά εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τη Σύμβαση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν έξοδα που προκύπτουν από εσάς λόγω ανακριβών πληροφοριών που υποβάλατε ή, εάν τα αγαθά παραγγέλθηκαν μέσω κινητού τηλεφώνου, ως αποτέλεσμα αστοχίας δικτύου.
Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα πρόσβασης στον Ιστότοπο και δανεισμού Αγαθών από εμάς σύμφωνα με αυτούς τους Όρους. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει προϊόντα για ενοικίαση και η εταιρεία, εφ’ όσον αποδεχθεί την παραγγελία οφείλει να τα στείλει με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση του πελάτη. Αυτό γίνεται με ημερομηνία επιστροφής. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τον αριθμό των αντικειμένων που μπορεί να δανειστεί ένας πελάτης ανά πάσα στιγμή.
Οι τρέχουσες πολιτικές που διέπουν την παράδοση και την επιστροφή των προϊόντων αναφέρονται αναλυτικά στην Ιστοσελίδα. Ο χρόνος παράδοσης για τα προϊόντα που έχετε επιλέξει να δανειστείτε μπορεί να διαφέρει ανάλογα με (α) τη διαθεσιμότητα του αποθέματος, (β) τη διεύθυνση παράδοσης, (γ) όταν κάνετε μια παραγγελία και (δ) άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την παράδοση. Συνεπώς, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς τον πραγματικό χρόνο παράδοσης. Θα σας στείλουμε ένα e-mail που θα σας ενημερώνει πότε αποστέλλεται το προϊόν σας.
Εάν ένα προϊόν επιστραφεί σε κακή κατάσταση που υπερβαίνει την κανονική φθορά, όπως καθορίζεται από την εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συμφωνείτε ότι η εταιρεία μπορεί να σάς τιμολογήσει για όλα τα εύλογα έξοδα καθαρισμού, επισκευής και γενικά αποκατάστασης. Εάν κάποια αντικείμενα καταστραφούν και δεν δύναται να επισκευαστούν, θα είστε υπεύθυνοι για το πλήρες κόστος της αντικατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να σάς χρεώσουμε ολόκληρο το ποσό τυχόν απώλειας κερδών ή δαπανών που προκύπτουν από τη ζημιά. Το κόστος αντικατάστασης του προϊόντος θα ποικίλλει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε είδους και το ποσό του είναι στην πλήρη κρίση της εταιρείας.
Σε καμία περίπτωση οι πελάτες δεν πρέπει να επιχειρήσουν να καθαρίσουν οι ίδιοι τα προϊόντα τους με οποιονδήποτε τρόπο (στεγνό καθάρισμα ή με άλλο τρόπο). Εάν γίνει αυτό, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τιμολογήσει για μερική ή πλήρη αξία αντικατάστασης των αντικειμένων και να σας χρεώσει ολόκληρο το ποσό τυχόν απώλειας κερδών ή δαπανών, ανεξάρτητα από το εάν έχει προκληθεί ζημιά.
Τυχόν εκπτώσεις, κουπόνια ή προσφορές που διατίθενται στον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

5. ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η τιμή των Αγαθών θα είναι η τιμή που επιβεβαιώνεται από εμάς τη στιγμή που γίνεται η παραγγελία.
Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι τιμές στον ιστότοπό μας είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εάν ανακαλύψουμε κάποιο σφάλμα στην τιμή των αγαθών που έχετε παραγγείλει (είτε αυτό οφείλεται σε δικό μας λάθος είτε σε λάθος τρίτου μέρους), θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό και θα σας δώσουμε την επιλογή να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη σωστή τιμή ή ακύρωσή της. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα αντιμετωπίσουμε την παραγγελία ως ακυρωμένη. Εάν έχετε ήδη πληρώσει για τα αγαθά και η παραγγελία ακυρωθεί στη συνέχεια, θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων.
Σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να προμηθεύσουμε τα αγαθά στην τιμή ή τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παραγγελία, θα σας ειδοποιήσουμε όπου είναι δυνατόν για τυχόν αλλαγές και όπου τα παραγγελθέντα αγαθά δεν είναι διαθέσιμα, ενδέχεται να σας προσφέρουμε υποκατάστατα αγαθά με τα οποία θα σας ζητηθεί για να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία σας στη νέα τιμή ή/και προδιαγραφή. Δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδεχτείτε οποιαδήποτε υποκατάστατα αγαθά και θα δικαιούστε να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων εάν επιβεβαιώσετε ότι τα υποκατάστατα αγαθά δεν είναι αποδεκτά.
Η τιμή περιλαμβάνει οποιονδήποτε ισχύοντα φόρο προστιθέμενης αξίας ή άλλο φόρο (με τον από καιρό σε καιρό ισχύοντα συντελεστή). Οποιοδήποτε κόστος συσκευασίας ή παράδοσης για το οποίο φέρετε ευθύνη θα επιβεβαιωθεί πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.

6. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η τιμολόγηση των χρηστών μπορεί να γίνει είτε με απόδειξη παροχής υπηρεσίας, παραδοτέα κατά την παράδοση-παραλαβή του προϊόντος, είτε με τιμολόγιο, αν ο χρήστης είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή εμπορική επιχείρηση.

Για αποστολές προϊόντων εντός Ελλάδος, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ως τρόπο πληρωμής κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή πιστωτική κάρτα. Στην περίπτωση επιλογής με πιστωτική κάρτα, θα γίνει αντίστοιχη χρέωση στον λογαριασμό της κάρτας του χρήστη.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με πιστωτική κάρτα μέσω του Καταστήματος θα εμφανίζονται στον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας του χρήστη με την αιτιολογία «……». Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έχει γίνει δόλια χρήση της πιστωτικής κάρτας τρίτου χωρίς υπαιτιότητά του, η χρέωσή αυτή δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα, η οποία οφείλει να διερευνήσει την καταγγελία. Για το λόγο αυτό κάθε ζημιωθείς τρίτος υποχρεούται αμέσως μόλις αντιληφθεί ότι συνέβη το γεγονός αυτό να προβεί σε ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται επιστροφή χρημάτων, εάν ο χρήστης αποφασίσει να επιστρέψει το προϊόν. Στις περιπτώσεις αγοράς μέσω πιστωτικής κάρτας γίνεται άμεση πίστωση της κάρτας, ενώ στις περιπτώσεις.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορεί να είναι απαραίτητο για την εταιρεία να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας που μας δώσατε κατά την ενοικίαση ενός αντικειμένου. Όταν συμβεί αυτό, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει προσωρινή αναστολή εξουσιοδότησης για ένα ποσό στην κάρτα σας. Αυτή η κράτηση εξουσιοδότησης δεν έχει ως αποτέλεσμα πραγματικές χρεώσεις στην κάρτα σας. Αυτές οι εξουσιοδοτήσεις θα λήξουν αυτόματα με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν θεσπιστεί από τον εκδότη της κάρτας σας.
Λαμβάνουμε εγγύηση για όλα τα είδη που ενοικιάζετε από εμάς. Θα σας επιστρέψουμε την εγγύηση εντός 7 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των Αγαθών πίσω στην κατοχή μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε μέρος ή το σύνολο της εγγύησης, εάν κατά την αποκλειστική μας γνώμη, κάποιο ή όλα τα αντικείμενα βρίσκονται σε κατάσταση χειρότερη από αυτήν που σας στάλθηκαν και/ή σε περίπτωση που τα αντικείμενα επιστρέφονται μετά τη συμφωνημένη ημερομηνία επιστροφής.
Σε περίπτωση που η πληρωμή ακυρωθεί από την τράπεζά σας ή τον πάροχο της πιστωτικής σας κάρτας, αυτοί (που είναι η τράπεζά σας, ο πάροχος πιστωτικών καρτών ή η εταιρεία είσπραξης χρεών μας) ενδέχεται να προβούν σε πρόσθετες χρεώσεις. Σε περίπτωση που επιβαρυνθούμε με οποιαδήποτε χρέωση ή υποχρέωση ως αποτέλεσμα μιας ακυρωμένης πληρωμής, θα είστε υπόχρεοι να μας επιστρέψετε πλήρως το ποσό που έχουμε επιβαρυνθεί.
Εάν η εταιρεία δεν λάβει πληρωμή ή εάν η πιστωτική σας κάρτα λήξει ή απορριφθεί, συμφωνείτε να πληρώσετε όλα τα οφειλόμενα ποσά κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών από εσάς, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρήσης γραφείων είσπραξης τρίτων.
Σε περίπτωση που παραλείψετε να πληρώσετε για τα Αγαθά ή να μας τα επιστρέψετε κατά την ορισμένη ημερομηνία, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, θα έχουμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να σας ζητήσουμε να μας παραδώσετε τα Αγαθά και, εάν δεν το κάνετε, να κρατήσουμε την εγγύηση, ενώ διατηρούμε περαιτέρω δικαίωμα να στραφούμε δικαστικά εναντίον σας διεκδικώντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα αγαθά ή/και την αξία τους, ή/και αποζημίωση.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν από την Εταιρεία οπουδήποτε, στον τόπο που θα υποδείξει ο χρήστης στη φόρμα παραγγελίας. Τα έξοδα αποστολής εξαρτώνται από το συνολικό βάρος της παραγγελίας, τον τρόπο αποστολής και τον τόπο προορισμού.

Τα ακριβή έξοδα αποστολής εμφανίζονται αυτόματα στο καλάθι αγορών και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων αποστολής ή παραλαβής.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστείλει τα προϊόντα, εντός Ελλάδος, εντός 1-3 εργασίμων ημερών, για παραδόσεις με courier και εντός 8-10 ημερών, για παραδόσεις με ταχυδρομείο. Η μέγιστη προθεσμία παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ανωτέρα Βία σημαίνει οποιοδήποτε συμβάν που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου της Εταιρείας και το οποίο δεν θα μπορούσε να προβλέψει και να αποτρέψει και έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία της Εταιρείας να εκπληρώσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή της από τη σύμβαση. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον του ενός μηνός, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης πέραν της χρονικής στιγμής που συμφωνήθηκε, ο χρήστης οφείλει να ζητήσει από την Εταιρεία να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων και μόνο σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα αγαθά εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, δικαιούται ο χρήστης να καταγγείλει τη σύμβαση.

Η ενοικίαση των προϊόντων πραγματοποιείται μόνο με την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μετατίθεται στον χρήστη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από αυτόν και είναι διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή αυτών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον χρήστη κατά την παράδοση σε μεταφορέα, εάν ο χρήστης ζήτησε να μεταφερθούν τα προϊόντα από μεταφορέα της επιλογής του και αυτός δεν προσφέρθηκε από την Εταιρεία (με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του χρήστη έναντι του μεταφορέα αυτού).

Οφείλεται να προβείτε σε όλες τις διευθετήσεις για να παραλάβετε τα Αγαθά κατά την συμφωνημένο χρόνο και τόπο παράδοσης.
Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε μια κατά προσέγγιση ημερομηνία κατά την οποία τα Αγαθά θα είναι έτοιμα για παράδοση. Όταν αντιληφθούμε ότι η ημερομηνία παράδοσης μπορεί να καθυστερήσει, θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό και στοχεύουμε να σας παράσχουμε μια αναθεωρημένη ημερομηνία. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε, είτε οικονομική είτε άλλη, που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την καθυστέρηση ή την αδυναμία μας να τηρήσουμε την εκτιμώμενη ημερομηνία. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα είναι η ουσία της Σύμβασης, εκτός εάν έχει προηγουμένως συμφωνηθεί γραπτώς από εμάς. Μπορούμε να παραδώσουμε τα αγαθά πριν από την αναφερόμενη ημερομηνία παράδοσης, αφού σας δώσουμε εύλογη ειδοποίηση.

Εάν ζητήσετε από τον πάροχο παράδοσης να παρεκκλίνει από τη συμφωνημένη διαδικασία παράδοσης, τότε θεωρείται ότι αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για τα αγαθά από εκεί και πέρα εάν συμμορφώνονται με τις οδηγίες σας.

Σε περίπτωση που αποτύχουμε να παραδώσουμε τα αγαθά στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου της κάρτας ή σε οποιαδήποτε τέτοια εναλλακτική διεύθυνση, συμφωνούμε μαζί σας ότι εντός 5 ημερών ή μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες παράδοσης (ό,τι συμβεί πρώτο) θα θεωρηθείτε υπαίτιοι της μη εκτέλεσης της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιστρέψουμε το τίμημα και την εγγύηση, παρακρατώντας τα ποσά που αντιστοιχούν στα έξοδα στα οποία έχουμε υποβληθεί και να ακυρώσουμε τη Σύμβαση.

Εάν δεν παραλάβετε τα Αγαθά ή δεν μας δώσετε επαρκείς οδηγίες παράδοσης τη στιγμή που αναφέρεται για την παράδοση, τότε διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε τα Αγαθά μέχρι την πραγματική παράδοση και να σας χρεώσουμε για το εύλογο κόστος (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης) αποθήκευσης ή μεταγενέστερες χρεώσεις παράδοσης που ενδέχεται να επιβαρυνθούμε.
Η περίοδος ενοικίασης ξεκινά από την πρώτη προσπάθεια παράδοσης του courier, ανεξάρτητα από το εάν εσείς ή ο αντιπρόσωπός σας είστε εκεί για να δεχτείτε τα Αγαθά.

Τα αγαθά θα παραδοθούν μόνο εάν υπογράψει ανεπιφύλακτα το δελτίο παράδοσης ο παραλαβών. Σε περίπτωση που επιλέξετε ανέπαφη παράδοση, για λόγους που σχετίζονται με την μετάδοση της πανδημίας, οι συνεργάτες μας δεν θα σας ζητήσουν να υπογράψετε έντυπο παράδοσης και έτσι τα φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία της παράδοσης που αφέθηκαν στη διεύθυνση παράδοσης θα θεωρούνται ως απόδειξη παράδοσης.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΑΘΩΝ

Μόλις τα είδη παραδοθούν, όλος ο κίνδυνος και η ευθύνη για τα είδη θα μεταφερθούν αμέσως σε εσάς.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι με κάποιο από τα είδη, πρέπει να μας ενημερώσετε μέσω e-mail εντός 4 ωρών από την παράδοση. Εάν δεν το κάνετε, θα θεωρήσουμε ότι έχετε αποδεχτεί την παράδοση και τα είδη.
Συμφωνείτε να λάβετε όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι τα αντικείμενα που σας στέλνουμε δεν θα καταστραφούν όσο βρίσκονται στην κατοχή σας.
Όσον αφορά τις τσάντες, σας προτείνουμε να προσέχετε ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, τα είδη μακιγιάζ που αποθηκεύετε σε αυτές (προτείνουμε αν το αποθηκεύετε μέσα σε τσάντα, να το κάνετε πρώτα μέσα σε μια τσάντα καλλυντικών) υγρασία, έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, παρατεταμένη έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, κρούσεις/κτυπήματα, αντηλιακές κρέμες, λακ, υγρά και μελάνια κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων στυλό, κ.λπ. Μην τοποθετείτε αντικείμενα τα οποία είναι δυνατόν να τρυπήσουν την εσωτερική επένδυση της τσάντας .
Δεν επιτρέπεται να καθαρίσετε κανένα αντικείμενο ή να παρέμβετε σε αυτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από εμάς.
Τυχόν ετικέτες ασφαλείας, αριθμοί, λογότυπα ή άλλα τέτοια μοναδικά αναγνωριστικά ΠΡΕΠΕΙ να παραμείνουν ανέπαφα. Εάν με οποιονδήποτε τρόπο παραποιήσετε, ή επιχειρήσετε να αφαιρέσετε κάποιο από αυτά, δεν θα σας επιστραφεί η εγγύηση και ενδέχεται να χρεωθείτε με τυχόν επιπλέον κόστος, για τα έξοδα τα οποία θα κληθούμε να καταβάλουμε, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.

9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Απαιτείται να επιστρέψετε όλα τα Αγαθά σε εμάς στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν από εσάς. Η μη επιστροφή ενός αγαθού με όλα τα στοιχεία με τα οποία στάλθηκε θεωρείται ζημιά και θα αντιμετωπιστεί ως τέτοια. Εάν ένα αντικείμενο επιστραφεί με στοιχεία που λείπουν, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να κρατήσουμε την εγγύηση και, σε περίπτωση που η ζημιά υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης, να σας χρεώσουμε το κόστος αντικατάστασης των στοιχείων, εάν αυτό είναι δυνατό, ή το πλήρες κόστος αντικατάστασης του αντικειμένου, εάν αυτό δεν είναι δυνατό.
Επιστρέψτε όλα τα Προϊόντα στην ίδια συσκευασία που παραλάβατε, για να συμπεριλάβετε τα ίδια αντικείμενα στα ίδια κουτιά, δηλαδή να μην βάζετε όλα τα είδη σε ένα κουτί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφραγίσει το κουτί με ταινία και, όπου περιλαμβάνεται στην αρχική παράδοση, κολλήστε με ασφάλεια την ετικέτα επιστροφής στο κουτί. Σε κάθε περίπτωση, αφαιρέστε ή καλύψτε αποτελεσματικά όλες τις άλλες ετικέτες διεύθυνσης ή συγκοινωνίας.
Συμφωνείτε να επιστρέψετε τα Αγαθά την επομένη της λήξης της περιόδου ενοικίασης.
Η περίοδος κατοχής σας λήγει όταν ο διορισμένος οδηγός παράδοσης ή ο ταχυμεταφορέας μας παραλάβει τη συσκευασία από εσάς. Τα εμπορεύματα θεωρείται ότι βρίσκονται στην κατοχή σας μέχρι να παραδοθούν στην υπηρεσία ταχυμεταφορών μας για παραλαβή. Εάν αφήσετε τα αγαθά αφύλακτα πριν από μια συλλογή, εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή σας και είστε υπεύθυνοι για αυτά τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένου του εάν χαθούν πριν από την παραλαβή.
Συμφωνείτε ότι τα αγαθά που επιστράφηκαν σε εμάς θα είναι τα ίδια που σας στείλαμε αρχικά. Εάν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει, θα i) ενημερώσουμε τις αρχές, ii) θα σας χρεώσουμε το πλήρες κόστος της αντικατάστασης των αγαθών, το οποίο ενδέχεται να υπερβαίνει το ποσό της κατατεθείσας εγγύησης.
Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή οποιασδήποτε ζημιάς, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως στο 2106126200 ή στο 6947894373. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, σας ζητάμε να αναφέρετε το θέμα στην αστυνομία και να μας δώσετε έναν αριθμό αναφοράς εγκλήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να σας χρεώσουμε το πλήρες κόστος της αντικατάστασης.

10. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Θα επιβάλλεται τέλος καθυστέρησης 20 € ανά ημέρα για κάθε είδος που δεν έχει παραληφθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης. Πρόκειται για μια ημερήσια χρέωση που θα χρεωθεί αυτόματα έως ότου λάβουμε πίσω το προϊόν ή μέχρι να επιτευχθεί η τιμή αντικατάστασης του προϊόντος.
Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρεώσουμε την προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής σας με το πλήρες κόστος των αντικειμένων, εάν το αντικείμενο δεν παραληφθεί την ημερομηνία επιστροφής της ενοικίασης, καθώς και να στραφούμε δικαστικά εναντίον σας. Όταν το αντικείμενο παραληφθεί τελικά από εμάς, θα επιστρέψουμε τα χρήματα με τον τρόπο πληρωμής που προτιμάτε, αφαιρουμένων των χρεώσεων καθυστέρησης και τυχόν εξόδων για επισκευή των προϊόντων, εάν απαιτείται τέτοια.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο χρήστης δύναται, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας να ακυρώσει μία παραγγελία που έδωσε με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, ώστε αυτή να μην εκτελεστεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν έχει ήδη εκτελεστεί (παραγγελίες που βρίσκονται σε στάδιο “Εκκρεμής” ή “Σε επεξεργασία” ή “Σε εξέλιξη”).

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Το Κατάστημα ενδέχεται να περιέχει διασυνδέσεις ή ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και διαχειρίζονται τρίτοι. Η Εταιρεία δεν χειρίζεται ούτε ελέγχει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που εμπεριέχεται σε αυτές. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους νόμιμους εκπρόσωπους των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Το Κατάστημα μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους αλλά θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.
Η Εταιρεία δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτό το διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ηθική βλάβη) που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Με τη χρήση του Καταστήματος, ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί ότι η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη και αναγνωρίζει ότι, παρ’ ότι η Εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές στη χρήση ή λάθη στο περιεχόμενο του καταστήματος. Οι φωτογραφίες των αγαθών είναι ενδεικτικές. Ο χρήστης δύναται να εξετάσει τα αγαθά στα φυσικά καταστήματα όπου αυτά διατίθενται, με την επιφύλαξη ότι η διαθεσιμότητα ενός κωδικού μπορεί να διαφέρει από κατάστημα σε κατάστημα.

Ο χρήστης του Καταστήματος (στην έννοια του οποίου συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί το Κατάστημα, με ή χωρίς δικαιώματα χρήσης, με ή χωρίς σύνδεση, καθώς και οποιοσδήποτε ευθύνεται κατά το νόμο για πράξεις τρίτου προσώπου που το χρησιμοποιεί, πχ ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ο νόμιμος κηδεμόνας ανήλικου) δηλώνει ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία μέσω του Καταστήματος, καθώς επίσης και να κάνει χρήση του Καταστήματος υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Επίσης, εφ’ όσον η χρήση του Καταστήματος γίνεται κατόπιν συνδέσεως με αυτό με τα στοιχεία σύνδεσης του Χρήστη, αποδέχεται ότι είναι προσωπικά και οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του Καταστήματος, ακόμα και αν η χρήση του Καταστήματος γίνεται από άλλους, π.χ. πρόσωπα που διαμένουν με αυτόν. O εγγεγραμένος χρήστης συμφωνεί να απαγορεύει κάθε χρήση του Καταστήματος σε ανηλίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του ή το όνομά του.
Ο χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του Καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους, το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη.

Η Εταιρεία δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης, ο οποίος οφείλει να συμπληρώνει σωστά τα πεδία στις on-line φόρμες επικοινωνίας.

Επιπλέον, ο χρήστης θα πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενώ, αντιστοίχως, η Εταιρία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή. Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του ιστότοπου φέρετε πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το Κατάστημα για:

α. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο (προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κλπ) ή παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών,

β. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστών,

γ. Κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,
δ. Οποιαδήποτε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της εταιρείας, οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η διοίκηση, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες και οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους του Χρήστη.

13. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Στο Κατάστημα περιλαμβάνεται υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρεία και προστατεύεται από το νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του Καταστήματος αποτελούν υλικό πνευματικής ιδιοκτησία της Εταιρείας (ή τρίτων συμβληθέντων με αυτή) και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Ειδικότερα, τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα του Καταστήματος, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Καταστήματος εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Η εμφάνισή του υλικού αυτού στο Κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Το Κατάστημα εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα στο Κατάστημα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα του Καταστήματος και της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Όλα τα λογότυπα του Καταστήματος και τα εμπορικά σήματα του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) στο Κατάστημα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.

14. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ – NEWSLETTERS

Η Εταιρεία μέσω των ηλεκτρονικών της καταστημάτων χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας μέσω των ειδικών πεδίων εγγραφής, για την διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Διατηρείτε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί η Εταιρεία και στα στοιχεία της συγκατάθεσής σας,σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον σχετικό εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο.

Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) γίνεται μόνο στους χρήστες και στους συνδρομητές που έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας.

Η Εταιρεία παρέχει στους συνδρομητές της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά. Τα e-mail των συνδρομητών της υπηρεσίας Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και τον σχετικό εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας στο σύνδεσμο https://bemybag.gr/politiki-aporritoy/

Η χρήση του Καταστήματος και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω αυτού διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση αρμοδιότητας

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα συμβάσης που συνάπτεται μέσω του Καταστήματος αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση χρήσης του καταστήματος από άλλη χώρα εκτός Ελλάδας, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί και τη νομοθεσία της χώρας αυτής.

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.